🛑Trực tiếp: Lễ dâng hương tưởng niệm – Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và chư Tôn đức Ni tiền bối hữu công – 2023

5