🛑Trực tiếp: Lễ động thổ tôn tượng Bồ-tát Quán Thế Âm cao 33 mét và 33 ứng hóa thân tại chùa Hang (Hải Sơn Tự) – Kiên Lương – Kiên Giang

5