Ban Thường trực HĐTS thảo luận tu chỉnh Quy chế hoạt động các ban, viện Trung ương

3