Ban Từ thiện Xã hội Trung ương đón nhận Quyết định và ra mắt nhân sự nhiệm kỳ IX (2022 – 2027)

1