Đồng Tháp: Đại giới đàn Trí Tịnh tấn đàn truyền giới cho các giới tử

3

PSO – Ngày 5 và 6/4/2023, Ban Kiến đàn Trí Tịnh đã trang nghiêm cung thỉnh Hội đồng Giới sư quang lâm giới trường chùa Phước Hưng (dành cho Tăng), chùa Phước Huệ (dành cho Ni) tấn đàn truyền giới cho các giới tử thọ Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni, Thức xoa, Sa di và Sa di Ni.

Tại mỗi đàn giới, Ban Dẫn thỉnh cung thỉnh chư Tôn đức Hội đồng Thập sư niêm hương bạch Phật; hướng dẫn chư giới tử thỉnh Hòa thượng Đàn đầu, Yết ma A-xà-lê, Giáo thọ A-xà-lê và thỉnh tôn chứng Tăng-già.

Theo luật Phật chế, chư Tôn đức đã thực hiện các nghi thức tác pháp vấn hoà, hỏi các già nạn, bạch tứ yết-ma… Sau đó, Hòa thượng Đường đầu đã truyền giới tướng cho các giới tử theo từng đàn giới.

Sau khi lãnh thọ giới pháp đầy đủ, các giới tử từng đàn giới được lắng nghe lời sách tấn từ Hòa thượng Đường đầu, xác nhận chính thức được thọ lãnh giới pháp và khuyến tấn dũng mãnh, nghiêm trì tịnh giới, tinh tấn trên bước đường tu tập giác ngộ và giải thoát.

Chư Tôn đức Hội đồng Giới sư Tăng đã cung thỉnh Hòa thượng Thích Thiện An – Thành viên HĐCM GHPGVN vào ngôi Hòa thượng Đàn đầu; Hòa thượng Thích Minh Thông – Ủy viên Thường trực HĐCM GHPGVN đương vi Yết-ma A-xà-lê; Hòa thượng Thích Chơn Minh làm Giáo thụ A-xà-lê cùng chư Tôn đức Tôn chứng sư: Hòa thượng Thích Phước Đức, Thượng tọa Thích Thiện Ngữ, Thượng tọa Thích Minh Sơn, Thượng tọa Thích Chơn Trí, Thượng tọa Thích Thiện Lâm, Thượng tọa Thích Phước Hòa, Thượng tọa Thích Thiện Phước.

Đàn giới Ni đã cung thỉnh Ni trưởng Thích nữ Như Hòa làm Hòa thượng Đàn đầu, Ni trưởng Thích nữ Như Trung vào ngôi Yết-ma A-xà-lê, Ni trưởng Thích nữ Như Nguyện làm Giáo thụ A-xà-lê cùng 7 vị Tôn chứng: Ni trưởng Thích nữ Như Hòa, Ni sư Thích nữ Như Ngôn, Ni sư Thích nữ Như Bích, Ni sư Thích nữ Như Chánh, NS. Thích nữ Như Lan, Ni sư Thích nữ Như Thanh, Ni sư Thích nữ Minh….

Cùng chư Tôn đức Điển lễ, TT. Thích Thiện Phước, Đại đức Thích Trí Khả (giới đàn Tăng); Ni sư Thích nữ Như Thu, Sư cô Thích nữ Như Nhân (giới đàn Ni) Giám đàn Tăng và Ni và chư vị hộ đàn theo truyền thống.

Huệ Nghiêm – Ban TTTT PG Đồng Tháp