Long An: Đại Giới đàn Liễu Lạc truyền giới Sa di ni và Thức xoa ma na

6

PSO – Sáng ngày 23/05/2023 (nhằm ngày 05/04 năm Quý Mão), tại Giới đàn Ni – chùa Long Thành, ấp Bình Tả I, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Ban Tổ chức lần lượt cung thỉnh Hội đồng Thập sư truyền giới pháp Thức xoa ma na và Sa di ni cho các Giới tử đã vượt qua khảo thí, đủ tiêu chuẩn để lãnh thọ Giới pháp tại Đại Giới đàn Liễu Lạc năm 2023.

Sa di ni giới được xem là bước chân đầu tiên của người xuất gia xin cầu thọ để chính thức trở thành người đệ tử Phật, Giới tử thọ giới Sa di ni sẽ được chư tôn đức Giới sư truyền trao thập giới, bắt đầu khai mở cánh cửa mới trên lộ trình tu tập. Vì vậy trước khi truyền trao giới pháp, các Giới tử được hướng dẫn lễ Tạ Tứ Ân để bắt đầu với con đường cao rộng hơn.

Sa di có ba ý nghĩa là tích từ, cần sách, cầu tịch, là nhân tố quan trọng để người lãnh thọ giới pháp chuyên tâm tu tập, hành trì giới pháp, cầu thân cận bậc tri thức, hướng tâm đến con đường giải thoát.

Tam sư Thất chứng đàn giới Sa di ni, ban tổ chức cung kính bái thỉnh:

Hòa thượng Đàn đầu: Ni trưởng Thích nữ Tắc Tuyết (chùa Long Nhiễu, TP.HCM)

Yết-ma A-xà-lê: Ni trưởng Thích nữ Như Phương (chùa Liên Hoa, TP.HCM)

Giáo thọ A-xà-lê: Ni trưởng Thích nữ Tuệ Đăng (chùa Vĩnh Phong, huyện Thủ Thừa)

Đệ nhất Tôn chứng Tăng-già:   Ni trưởng Thích nữ Như Thành (chùa Hàn Lâm, Tp.Tân An)

Đệ nhị Tôn chứng Tăng-già: Ni trưởng Thích nữ Tắc Mẫn (chùa Pháp Hưng, huyện Cần Giuộc)

Đệ tam Tôn chứng Tăng-già: Ni trưởng Thích nữ Diệu Nhàn (chùa Long Thành, huyện Đức Hòa)

Đệ tứ Tôn chứng Tăng-già: Ni trưởng Thích nữ Như Tâm (chùa Bồ Đề, Tp.Tân An)

Đệ ngũ Tôn chứng Tăng-già: Ni trưởng Thích nữ Thành Liên (tịnh xá Ngọc Tân, phường 3, TP.Tân An)

Đệ lục Tôn chứng Tăng-già: Ni trưởng Thích nữ Như Hương (tịnh thất Vạn An, huyện Thủ Thừa)

Đệ thất Tôn chứng Tăng-già: Ni sư Thích nữ Diệu Phước (chùa Thiên Phước, Tp.Tân An)

* Dẫn thỉnh: Ni sư Thích nữ Diệu Phước (Chùa Thiên Phước, Tp. Tân An)

Trước khi tấn đàn truyền trao giới pháp, Hòa thượng Đàn đầu đã có lời giáo giới đến chư Giới tử.

Có 51 Giới tử thọ Sa di ni, được chia làm 17 đàn, theo thứ tự lần lượt vào giới trường, Hòa thượng Yết-ma bạch tứ Yết-ma truyền giới Sa di ni cho Giới tử. Trong giây phút này, Giới tử phải một lòng hướng về Tam bảo, chí thành tha thiết lãnh thọ Giới pháp.

Giới tử được truyền trao mạn y, lược nước, trở thành vị tân Sa di ni trọn vẹn giới thể và giới tướng.

Thập sư đàn Thức xoa ma na Ban Tổ chức cung thỉnh

Hòa thượng Đàn đầu: Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn (chùa Phước Viên, TP.HCM)

Yết-ma A-xà-lê: Ni trưởng Thích nữ Như Huệ (chùa Huê Lâm, TP.HCM)

Giáo thọ A-xà-lê: Ni trưởng Thích nữ Tắc Tuyết (chùa Long Nhiễu, TP.HCM)

Đệ nhất Tôn chứng Tăng-già: Ni trưởng Thích nữ Như Thảo (chùa Pháp Võ, TP.HCM)

Đệ nhị Tôn chứng Tăng-già: Ni trưởng Thích nữ Tắc Bửu (tịnh thất Trúc Viên, TP.Thủ Đức)

Đệ tam Tôn chứng Tăng-già: Ni trưởng Thích nữ Viên Giác (chùa Vạn Phước, TP.HCM)

Đệ tứ Tôn chứng Tăng-già: Ni trưởng Thích nữ Tắc Đức (chùa Tôn Vân, huyện Cần Giuộc)

Đệ ngũ Tôn chứng Tăng-già: Ni trưởng Thích nữ Như Trí (chùa Dược Sư, TP.HCM)

Đệ lục Tôn chứng Tăng-già: Ni trưởng Thích nữ Minh Nhẫn (chùa Huỳnh Long, tỉnh Tiền Giang)

Đệ thất Tôn chứng Tăng-già: Ni trưởng Thích nữ Như Tâm (chùa Bồ Đề, TP.Tân An)

* Dẫn thỉnh: Ni trưởng Thích nữ Tắc Đức (chùa Tôn Vân, huyện Cần Giuộc).

Thức xoa ma na còn gọi là  Học pháp nữ. Là trong 2 năm phải học đủ 3 pháp: một là học 4 giới trong căn bản; hai là học 6 pháp, là những pháp được chế bởi kiết ma; ba là học hành pháp, là mọi giới pháp và oai nghi của bậc Tỳ kheo ni.

Thức xoa ma ni là quá trình phải trải qua giữa Sa di ni và Tỳ kheo ni. Người nữ xuất gia nếu trước không trải qua hai giai đoạn Sa di ni và Thức xoa ma ni thì không thể tiến vào địa vị Tỳ kheo ni.

Tại Đại Giới đàn lần này có 34 Giới tử cầu thọ Thức xoa ma na và được chia làm 12 đàn lần lượt vào giới trường thọ nhận giới pháp.

Sau khi thọ nhận giới pháp chu viên, đại diện các Giới tử đã dâng lời cảm tạ chư Giới sư.

Một số ảnh ghi nhận được:

Trung Thắng – PBNG Long An