Phái đoàn Phân ban Ni giới Trung ương thăm và cúng dường các hạ trường Ni tại các tỉnh miền Đông

5

PSO – Sau chuỗi hoạt động thiết thực kính mừng ngày đức Phật Đản sinh, hàng Tăng, Ni đệ tử Phật cùng nhau câu hội về một trú xứ cấm túc an cư, ngõ hầu thiết lập cuộc sống tịnh tu, thúc liễm thân tâm, trau giồi giới đức, trưởng dưỡng lòng từ thương xót những loài côn trùng nhỏ nhít. Trước tinh thần tu tập trang nghiêm ấy, chư Tôn đức lãnh đạo Phân ban Ni giới Trung ương khởi lòng bi mẫn, thương nghĩ đến hàng hậu học, quý ngài đã không quản gian lao, không nài đường xa cách trở, niên cao sức yếu, gác lại mọi Phật sự, phân lập thành nhiều phái đoàn đến các hạ trường Ni trên khắp mọi miền đất nước thăm hỏi, sách tấn và cúng dường tứ sự đến chư Ni hành giả an cư.

Sáng ngày 27/07/2023 (10/06/Quý Mão), phái đoàn Phân ban Ni giới Trung ương dưới sự hướng dẫn của Ni trưởng Thích Nữ Từ Nhẫn – Phó Trưởng PBNG TƯ kiêm Trưởng Tiểu ban Tài chánh PBNG TƯ, Trưởng PBNG TP.HCM đã bắt đầu chuyến thăm các hạ trường tại các tỉnh miền Đông.

Đoàn Phân ban Ni giới TƯ gồm có Ni trưởng Thích Nữ Từ Nhẫn – Phó Trưởng PBNG kiêm Trưởng Tiểu ban Tài chánh PBNG TƯ, Trưởng PBNG TP.HCM làm Trưởng đoàn; Ni trưởng Thích Nữ Như Huệ – Phó Trưởng PBNG kiêm Trưởng Tiểu ban Giám luật PBNG TƯ; Ni trưởng Thích Nữ Như Trí – Ủy viên Thường trực PBNG TƯ; Ni sư Thích Nữ Huệ Tuyến – Phó Trưởng PBNG kiêm Trưởng Tiểu ban Từ thiện Xã hội PBNG TƯ; Ni sư Thích Nữ Như Nguyệt – Phó Trưởng PBNG kiêm Trưởng Tiểu ban Giáo dục PBNG TƯ; Ni sư Thích Nữ Lệ Thuận – Phó Trưởng PBNG kiêm Trưởng Tiểu ban Văn hóa PBNG TƯ; Ni sư Thích nữ Tâm Hạnh – Ủy viên PBNG TƯ.

Ngày đầu tiên, chư Tôn đức Ni đoàn Phân ban Ni giới TƯ đã đến thăm hỏi, vấn an chư Tôn đức Ni lãnh đạo Phân ban Ni giới các tỉnh và cúng dường ba điểm an cư kiết hạ: chùa Tây Thiên (tỉnh Bình Dương), chùa Quang Minh (tỉnh Bình Phước) và chùa Pháp Huệ (tỉnh Tây Ninh).

Tại mỗi điểm hạ trường, việc tiếp đón Phái đoàn diễn ra rất trang nghiêm và cung kính. Sau khi thực hiện nghi thức hành chánh, Ni sư Thích Nữ Lệ Thuận – Phó Trưởng PBNG TƯ đại diện chư Tôn đức Ni trong Phái đoàn tuyên đọc bức tâm thư của Ni trưởng Trưởng ban Thường trực ban Chứng minh PBNG TƯ gửi đến, sách tấn chư hành giả an cư “tinh cần tu tập để chuyển hóa các cấu nhiễm nội tâm giúp các hành giả sớm đưa tâm phản bổn hoàn nguyên và đó chính là cái tâm thanh tịnh vốn sẵn có của chính chúng ta”.Tiếp đến, Ni trưởng Trưởng đoàn trao bức tâm thư đến lãnh đạo Ni giới các tỉnh, đồng thời gửi những phần tịnh tài, phẩm vật cúng dường đến cá nhân mỗi hành giả và hạ trường.

Được biết, trường hạ chùa Tây Thiên và Bồ Đề Đạo Tràng tỉnh Bình Dương có số chúng Ni an cư là 150 vị; tại tỉnh Bình Dương, hạ trường Chùa Quang Minh với số chúng 60 và hạ trường chùa Pháp Huệ tỉnh Tây Ninh có sự tu học của 110 hành giả. Mỗi điểm an cư báo cáo chương trình tu học, sinh hoạt của hạ trường; mỗi chương trình tu học tuy có sự khác nhau nhưng không ngoài mục đích thực tập nếp sống chánh niệm tỉnh giác, thu thúc các căn, mở khai trí tuệ, tiến tu đạo nghiệp.

Trong chuyến viếng thăm hôm nay, Ni trưởng Thích Nữ Từ Nhẫn – Phó Trưởng PBNG TƯ cũng là Trưởng đoàn kính gửi lời vấn an, chúc sức khỏe đến chư Tôn đức lãnh đạo Ni giới các tỉnh, Ban chức sự và chư hành giả an cư. Đồng thời, Ni trưởngđộng viên chư Ni hành giả cố gắng thực hiện truyền thống cấm túc an cư ba tháng của ba đời chư Phật, cùng nhau chung sống Lục hòa cộng trụ, chị em nhắc nhở, chỉ dạy cho nhau những điều hay, hoàn thiện cho nhau những điểm khuyết. Đặc biệt đối với Ni trẻ, được học hành, có bằng cấp càng phải tha thiết việc thực tu, sắp xếp hằng năm trở về tu tập ba tháng, vì chỉ khi mình có tu mới có thể giải quyết nghiệp lực trầm luân của mình và mình mới được an vui trong cảnh giới Niết bàn. Ni trưởng rất mong tất cả chư Ni trong thời gian còn lại của ba tháng an cư, chị em tiếp tục trao đổi cùng nhau để sau ba tháng đem cái sở học, sở hành giúp đời, hoằng hóa độ sanh, người còn kẻ mất được hàm triêm lợi lạc.

Đặc biệt, tại đạo tràng an cư chùa Quang Minh, trú xứ của bậc Tôn túc Ni lãnh đạo Phân ban Ni giới TƯ, Ni trưởng đạo hiệu thượng Nhật hạ Khương đã có đôi lời gửi đến tất cả chư Tôn đức Ni lãnh đạo phái đoàn và hạtrường. Ni trưởng khẳng định những lời huấn từ của chư Tôn đức Phái đoàn là những lời vàng ngọc mà hàng Ni giới phải kính cẩn thọ trì; “y giáo phụng hành”, y theo lời dạy của quý Ni trưởng cũng chính là phụng hành giới luật mà từ ngàn xưa cho đến ngàn sau đức Phật đã huyền ký. Nếu muốn cho Đàm Di Ni phái được trường lưu, không phải chỉ nói mà phải thực hành để tất cả Ni gới được ân triêm công đức, đáp lại một phần trong muôn một công đức vô lượng của đức Thánh Tổ đã hy sinh một đời hoàng hậu chỉ để xin một điều cho Ni giới được tu học và gia nhập Tăng đoàn. Nếu nghĩ đến những công lao của Thánh Tổ Ni thì chúng ta sẽ vượt qua được mọi khó khăn trong cuộc sống. Ni trưởng đại diện cho Ni giới Bình Phước xin y giáo phụng hành những lời dạy của Ni trưởng Chứng minh, Ni trưởng đại diện PBNG TƯ và gửi lời niệm ân đến với hàng cư sĩ Phật tử đã tháp tùng trở về hạ trường dâng cúng tất cả tịnh tài tịnh vật.

Ni trưởng Thích Nữ Như Pháp, Trưởng PBNG tỉnh Bình Dương phát biểu tại trường hạ Tây Thiên

Cuối cùng, đại diện trường hạ dâng lời cảm tạ đến chư Tôn đức Ni lãnh đạo Phân ban Ni giới TƯ đã dành tình thương cao cả nghĩ đến hàng hậu tấn bằng cả tâm huyết của người chị cả vì tiền đồ của Ni giới Phật giáo nước nhà.

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

chùa Tây Thiên (tỉnh Bình Dương)

chùa Quang Minh (tỉnh Bình Phước)

chùa Pháp Huệ (tỉnh Tây Ninh)

Định Tâm Hương – Trung Thắng