Thư ngỏ: V/v kêu gọi cúng dường, tài trợ công đức xây dựng Nhà Tăng chùa Tỉnh hội Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Phước

2

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TỈNH BÌNH PHƯỚC
BAN TRỊ SỰ
‾¯‾¯‾¯‾¯‾¯‾¯‾¯
Số: 28 /CV-BTS

V/v thư ngỏ kêu gọi cúng dường, tài trợ công đức xây dựng Nhà Tăng chùa Tỉnh hội Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Phước

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
‾¯‾¯‾¯‾¯‾¯‾¯‾¯‾¯‾¯‾¯‾¯

Tp Đồng Xoài, ngày 10 tháng 3 năm 2023

 

 

 

Kính gửi:
– Chư tôn đức Tăng Ni
– Quý Phật tử, nhà hảo tâm.

Chùa Tỉnh hội là trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Phước tọa lạc tại khu phố Phước Tân, phường Tân Thiện, Tp. Đồng Xoài tỉnh Bình Phước. Chùa được khởi công xây dựng năm 2018 và hoàn thành giai đoạn I công trình Chánh điện Tam Bảo vào năm 2021. Chùa Tỉnh hội đã trở thành trung tâm Phật giáo của tỉnh Bình Phước, là nơi hành đạo của Chư Tăng Ni và địa chỉ tu tập, nghe giảng giáo lý Phật giáo của đông đảo Phật tử, thiện nam, tín nữ trong toàn tỉnh.

Nhằm tiếp tục xây dựng giai đoạn II, công trình Nhà Tăng làm nơi an trú cho Chư Tăng trong mùa An cư kết hạ ba tháng hàng năm thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới – Định – Tuệ và hồi hướng công đức cho hàng Phật tử, thiện tín xa gần được công đức vô lượng. Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Phước kêu gọi toàn thể Tăng Ni và Quý Phật tử, nhà hảo tâm noi gương đức hạnh của Trưởng giả Cấp Cô Độc (Anathapindada) cúng dường tịnh xá cho Đức Phật và Chư Tăng, phát tâm cúng dường, tài trợ công đức cho công trình Nhà Tăng chùa Tỉnh hội Phật giáo Bình Phước kịp đưa vào sử dụng trong mùa An cư kết hạ PL. 2567 – DL.2023 bắt đầu từ ngày 15/4/ Quý Mão tức 03/6/2023.

Mọi công đức xin gửi về tài khoản: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Phước, số tài khoản: 0869055555, Ngân hàng SHB chi nhánh tỉnh Bình Phước.

(Hoặc liên hệ với Thượng tọa Thích Bửu Khánh, Ủy viên Ban Thường trực, Trưởng ban Ban Kinh tế Tài chính, số điện thoại: 0398541943; Ni sư Thích Nữ Như Hiền, Phó Trưởng ban kiêm Thủ quỹ Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Từ thiện xã hội GHPGVN tỉnh Bình Phước; Số điện thoại: 0918688088)

Nam mô công đức lâm Bồ Tát Ma Ha Tát tác đại chứng minh.

Trân trọng!

Nơi nhận:
– Như trên;
– Ban TTr. BTS;
– Ban Tôn giáo (SNV) tỉnh;
– Phòng PA02 CA tỉnh;
– Lưu VP.

TM. BAN TRỊ SỰ
TRƯỞNG BAN

Đã ký

Thượng tọa Thích Đức Thiện

 

Ảnh 3D phát họa Nhà Tăng chùa Tỉnh hội Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Phước