Trà Vinh: Pháp hội Cầu an Dược sư thất châu cầu nguyện quốc thới dân an tại chùa Long Phước

2

PSO – Sáng ngày 13/2/2023, ĐĐ. Thích Thiện Phước – Ủy viên BTS Phật giáo tỉnh, Trụ trì chùa Long Phước (ấp Long Trị, xã Long Đức, TP. Trà Vinh) đã cùng Phật tử đạo tràng trang nghiêm tổ chức Pháp hội Dược Sư Thất Châu, thắp đèn cầu an, cầu nguyện quốc thới dân an, chúng sanh an lạc.

Tham dự buổi lễ còn có HT. Thích Tâm Linh; HT. Thích Viên Minh; HT. Thích Phước Minh – Đồng Chứng minh BTS Phật giáo tỉnh; HT. Thích Trí Minh – UV HĐTS, Phó Trưởng Ban thường trực BTS Phật giáo tỉnh; HT. Thích Huệ Pháp – UV HĐTS, Phó BTS kiêm Trưởng Ban Tăng sự Phật giáo tỉnh cùng chư Tôn đức trong BTS Phật giáo tỉnh và đông đảo quý Phật tử đồng tham dự.

Đức Phật Dược Sư là giáo chủ thế giới Tịnh lưu ly ở phương Đông. Theo kinh Dược Sư Như Lai Bản Nguyện Công Đức, trong khi tu hành Bồ tát đạo Đức Phật Dược Sư có phát 12 đại nguyện giải trừ hết thảy bệnh khổ cho chúng sanh, khiến họ đầy đủ căn lành và hướng về giải thoát nên khi thành Phật, Ngài trụ ở thế giới Tịnh Lưu Ly, trang nghiêm như thế giới Cực Lạc. Do 12 đại nguyện rộng lớn này mà khi cúng dường Đức Dược Sư thì hàng Phật tử sẽ đạt được những Phước báu vô cùng to lớn. Với ý nghĩa đó chùa Long Phước đã trang nghiêm tổ chức trai đàn Dược Sư Thất Châu cầu an đầu năm mới để cầu nguyện quốc thới dân an, chúng sanh đời đời an lạc.

Tại buổi lễ trước Đại hùng bửu điện, trong không khí trang nghiêm chư Tôn đức đã niêm hương bạch Phật, đảnh lễ Tam Bảo, toàn thể đạo tràng đồng hòa âm tụng kinh văn Dược Sư hồi hường cầu nguyện thế giới hòa bình, nhân dân an lạc, mưa thuận gió hòa. Đồng thời cầu siêu chư hương linh cửu huyền thất tổ, chư hương linh quá vãng có thể siêu sanh về cõi giới an lành.

Dịp này đạo tràng Phật tử chùa Long Phước cũng dâng lời tác bạch cúng dường lên chư Tôn thiền đức chứng minh. Xin nương nhờ oai lực của mười phương chư Phật và sức chú nguyện của chư Tôn đức cầu an và cầu siêu cho gia đình quyến thuộc, cầu nguyện cho đất nước thanh bình, người dân ấm no an cư lạc nghiệp.

Ban đạo từ tại buổi lễ, HT. Thích Phước Minh đã tán thán công đức thiết lập đàn tràng Dược Sư của ĐĐ. Thích Thiện Phước cùng toàn thể Phật tử đạo tràng. Đồng thời Hòa thượng cũng giải thích ý nghĩa của trai đàn Dược Sư Thất Châu, khuyên Phật tử nên tu tập và cầu nguyện theo tinh thần Chánh pháp đem lại lợi lạc cho tự thân và mọi người. Cầu hồng ân chư Phật gia hộ quý chư Tôn đức Tăng Ni cùng nam nữ Phật tử được sức khỏe an khang trong ánh sáng từ bi của chư Phật.

Thanh Minh