Trực tiếp 3/10: SC.TS Thích Nữ Hòa Nhã thuyết giảng Thánh Đệ Tử Ni Thời Đức Phật Tỳ Kheo Ni Patacara Đệ Nhất Thông Luật

7