Trực tiếp: Đại lễ Đặt bát hội 3000 chư Tăng – Học viện Nam Tông Khmer, Cần Thơ

4