Trực tiếp: Lễ Khai mạc tọa đàm – Ni giới Bình Phước: Sự dấn thân và truyền trì chánh pháp

2