Trực tiếp: Phân ban Ni giới TƯ tổng kết CT Phật sự (2017-2022) – Công bố QĐCY nhân sự NK (2022-2027)

11