[Video] Kiên Giang: Công bố Quyết định thành lập Điểm sinh hoạt Tôn giáo tập trung Ngọc An

3

Thực hiện: Tường Vi, Thanh Hùng