[Video] Kiên Giang: Khánh thành 2 cây cầu nông thôn tại huyện Vĩnh Thuận và An Minh

3

Thực hiện: Minh Thái