[Video] Kiên Giang: Lễ Công bố Quyết định thành lập Điểm sinh hoạt Tôn giáo tập trung Tuệ Quang

7

Thực hiện: Thanh Hùng