Vĩnh Long: Giới tử Ni cầu giới đại Tăng

9

PSO – Tối ngày 01/04/2023 (nhằm ngày 11/02 nhuần năm Quý Mão), tại giới trường Tăng chùa Phật Ngọc Xá Lợi Hội đồng thập sư Ni hướng dẫn giới tử Tỳ kheo Ni cầu giới đại Tăng.

Tại  giới trường Tăng NS. Thích Nữ Thanh Phước – Điển lễ giới đàn Ni tác bạch cầu chánh pháp, ĐĐ. Thích Minh Tuấn đã hướng dẫn chư Ni vào đảnh lễ Tam bảo, yết bái Đại Tăng cầu trao truyền Chánh pháp cho giới tử Ni.

NS. Thích Nữ Thanh Phước – Điển lễ giới đàn Ni tác bạch cầu chánh pháp
ĐĐ. Thích Minh Tuấn đã hướng dẫn chư Ni vào đảnh lễ Tam bảo, yết bái Đại Tăng

Trước Hội đồng Thập sư Tăng, NT. Thích Nữ Như Hải đãi lao Hội đồng Thập sư Ni tác bạch cầu thọ Chánh pháp cho các giới tử. Trước lời thỉnh cầu, HT. Thích Minh Thông đã tùy thuận hứa khả chấp nhận lời thỉnh cầu của giới sư Ni và quang lâm giới trường thực hiện nghi thức Chánh pháp yết-ma cho các giới tử Ni.

NT. Thích Nữ Như Hải tác bạch cầu thọ Chánh pháp cho các giới tử
HT. Thích Minh Thông cùng chư Tôn đức Hòa thượng Yết ma A Xà lê, Giáo thọ A Xà lê quang lâm giới trường thực hiện nghi thức Chánh pháp yết-ma cho các giới tử Ni

Trước khi trao truyền Chánh giới, các giới tử Ni vân tập trước Đại Tăng và được Hòa thượng Yết-ma hỏi các già nạn, Hòa thượng xác vấn Giáo thọ A-xà-lê Ni rằng các giới tử Thức-xoa-ma-na các nội dung theo luật. Sau đó, cho phép thứ tự 3 giới tử vào cầu bạch pháp Yết ma, hai bộ đại Tăng đã tác pháp tác thành giới thể cho giới tử Đại Tăng đã như pháp, như luật trao truyền 8 pháp Ba la di cho giới tử, còn dạy giới tử phải theo các vị Hòa thượng Ni và Giới sư Ni để học các pháp trong 348 giới. Sau cùng, Hòa thượng Yết ma A xà lê đã trao Bát kỉnh pháp cho giới tử và dạy, đây là tám điều phải suốt đời tôn trọng, cung kính và thực hành. Đến đây, giới thể Tỳ-kheo Ni đã được tròn đầy, Đại Tăng hướng dẫn giới tử xã man y và lần lượt lãnh thọ y, bát và đãy lọc nước.

Chư Tôn đức chứng minh

Sau cùng, chư giới sư Ni hướng dẫn giới tử đảnh lễ tạ ân Đại Tăng.

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Tin, ảnh: Ban THTT